I Krakowska Konferencja Kognitywistyczna

W stronę sztucznej inteligencji
26-27 maja 2007 r.

Kognitywistyka to młoda, dynamicznie rozwijająca się dyscyplina naukowa, znajdująca coraz to nowe zastosowania w różnych dziedzinach życia. Przedmiotem jej dociekań szczególnie interesującym, zarówno ze względu na swą doniosłość filozoficzną, jak i z czysto praktycznego punktu widzenia, jest sztuczna inteligencja.

Pragniemy, aby niniejsza konferencja stała się okazją do wieloaspektowej dyskusji tego tematu przez zainteresowanych nim studentów i młodych naukowców. Przygotowaliśmy w tym celu cztery sekcje tematyczne:

Obrady każdej z sekcji zostaną zainaugurowane wykładem specjalisty z danej dziedziny
Psychologia: dr E. Wronka
Informatyka: prof. dr hab. R. Tadeusiewicz
Językoznawstwo: prof. dr hab. E. Tabakowska
Filozofia: dr Sebastian T. Kołodziejczyk

Przewidywana długość wystąpień uczestników to 20 minut. Po każdym referacie planowana jest 10 minutowa dyskusja. Prosimy o nadsyłanie abstraktów za pośrednictwem formularza, w nieprzekraczalnym terminie do 3 maja. Osoby zainteresowane publikacją swych referatów powinny dostarczyć pełną ich wersję w terminie do 30. lipca br.

Listę osób zakwalifikowanych do wygłoszenia referatu przedstawimy 10. maja br. Osoby te powinny w terminie do 17. maja uiścić opłatę konferencyjną w wysokości 25 zł na konto Wydziału Filozoficznego UJ:

Wydział Filozoficzny UJ
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
75106000760000320000477759

koniecznie z dopiskiem “KKK – opłata konferencyjna”. Osoby, które chcą wziąć udział w konferencji w roli słuchaczy, mogą wybrać jedną z opcji:
  • słuchacz – wnosi opłatę, otrzymuje materiały konferencyjne
  • wolny słuchacz – nie wnosi opłaty, nie otrzymuje materiałów konferencyjnych

W obu wypadkach prosimy o dokonanie rejestracji z pomocą formularza rejestracyjnego.

Wpływy z opłat zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie publikacji pokonferencyjnej.

Opiekę naukową nad konferencją sprawuje prof. dr hab. Jerzy Perzanowski.