Sekcja filozoficzna

Kognitywistyka już w swym punkcie wyjścia dokonuje zasadniczych rozstrzygnięć metafizycznych, opowiadając się za naturalizmem, a w konsekwencji – za jakimś typem ontologicznej redukcji sfery psychicznej do fizycznej. Zadaniem filozofii jest w tym kontekście nie tyle szczegółowe rozwijanie teorii kognitywistycznych, ile raczej poruszanie się po ich obrzeżach: badanie ich prawomocności, eksplikowanie treści i wyciąganie konsekwencji z przyjętych przez nie założeń.

W ramach sekcji filozoficznej proponujemy zająć się m. in. następującymi problemami:

  1. Jak doprecyzować filozoficzne założenia kognitywistyki?
  2. Jakich problemów nastręczają redukcjonizm i naturalizm w filozofii umysłu i jakie są metody ich przezwyciężenia?
  3. Czy rzeczywiście specyfika kognitywistyki jako nauki pozbawia ją możliwości przyjęcia któregoś z alternatywnych stanowisk filozoficznych?
  4. Jaka jest relacja między sztuczną inteligencją, a takimi kategoriami filozoficznymi, jak myśl, umysł, świadomość, intencjonalność?
  5. Heurystyczna rola filozofii w rozwoju kognitywistyki.