O czasopiśmie

“Rocznik Kognitywistyczny” jest publikacją, która ukazuje się od 2008 roku. Początkowo związany z Krakowską Konferencją Kognitywistyczną, od 2011 roku jest niezależnym czasopismem. Rocznik jest czasopismem recenzowanym, dostępnym na stronach kognitywistyka.eu oraz ejournals.eu w trybie otwartego dostępu.

Czasopismo znajduje się na liście B MNiSW (5 punktów).

Tematyką czasopisma jest szeroko rozumiana kognitywistyka. Są w nim publikowane prace między innymi z następujących dziedzin wiedzy:

  • językoznawstwo
  • filozofia umysłu
  • filozofia języka
  • lingwistyka obliczeniowa
  • logika w ujęciu kognitywnym
  • psychologia poznawcza
  • neuropsychologia
  • neuronauka poznawcza
  • sztuczna inteligencja

“Rocznik Kognitywistyczny” ma pełnić funkcję prezentowania najnowszego stanu wiedzy w kognitywistyce oraz jej subdziedzinach. Z tego względu zapraszamy do nadsyłania artykułów przeglądowych lub empirycznych, które mogą być przedmiotem zainteresowania osób nie będących specjalistami w danej dziedzinie.

Poszczególne artykuły są opatrywane identyfikatorem DOI Czasopismo jest indeksowane w bazach Central and Eastern European Online Library, ProQuest, CEJHS oraz Google Scholar. Podejmujemy również starania aby rozszerzyć indeksację na inne bazy.