Goście

Andrzej Chmielecki – dr hab., profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Filozofii Współczesnej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG. Autor (m.in.): Problem autonomii ducha w perspektywie ewolucjonizmu (Oficyna Akademicka 1995), Rzeczy i wartości (Wyd. PWN 1999), Między mózgiem i świadomością ( Wyd. IFiS PAN 2001) – książek, w których przedstawia swoją wersję ontologii („ontologia integralna”), w świetle której próbuje następnie udzielić odpowiedzi na wiele klasycznych pytań i problemów filozoficznych. Aktualnie przygotowuje książkę poświęconą projektowi psychoniki, rozumianej jako podstawowa nauka o dziedzinie bytu psychicznego.
 
  Prof. dr hab. Wiesław Lubaszewski, prof. nadzw., specjalista z zakresu teorii języka i lingwistyki komputerowej. Prowadzi badania nad automatyczną analizą polskiego słownictwa i komputerowym modelowaniem gramatyk, rozumieniem tekstu przez komputer i problemami reprezentacji wiedzy. Kierownik zespołu badawczego złożonego z pracowników UJ, AGH i IJP PAN.
 
Edward Nęcka jest profesorem psychologii w Uniwersytecie Jagiellońskim i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w badaniach podstawowych nad procesami poznawczymi, inteligencją i twórczością. Zajmuje się też praktycznym zastosowaniem psychologii w dziedzinie twórczego myślenia i rozwiązywania problemów. Opublikował szereg książek, m. in. „Trening twórczości”, „TroP…Twórcze rozwiązywanie problemów”, Psychologia twórczości” oraz „Inteligencja: Geneza, struktura, funkcje”. Wspólnie z J. Orzechowskim i B. Szymurą wydał „Psychologię poznawczą” (PWN, 2006).
 
Jerzy Vetulani, prof. dr hab. n. przyr., dr h.c. Śląskiej Akademii Medycznej. Członek czynny PAU, członek korespondent PAN, członek honorowy Indian Academy of Neuroscience, członek-korespondent Warszawskiego Towarzystwa Naukowego. Psychofarmakolog i neurobiolog, wybitny badacz, wykładowca i popularyzator wiedzy z zakresy neurobiologii i psychofarmakologii oraz biologii ogólnej.
Pracuje w Zakładzie Biochemii. Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie, jest profesorem Małopolskiej Wyższej Szkoły Zawodowej, wykłada Neuroscience w Szkole dla Cudzoziemców CMUJ i psychologię na wydziale psychologii UJ.
Twórca, wraz z Fridolinem Sulserem, pierwszej hipotezy zakładającej, że wywoływanie zmian plastycznych (beta-downregulacja) leży u podstaw mechanizmu działania leków przeciwdepresyjnej.Główne aktualne kierunki badań: Psycho- i neurofarmakologia depresji, uzależnień i neuroprotekcji.