IV Krakowska Konferencja Kognitywistyczna

W cieniu zakwitających anomalii
7–9 maja 2010

To, co niepospolite i wyjątkowe, zawsze budziło emocje i ożywione zainteresowanie zarówno w codziennym życiu, jak i w toku badań naukowych. To, co odbiega od normy, wymyka się dotychczasowym opisom i przekracza dostępne sposoby pojmowania świata, niejednokrotnie bywa kluczowym probierzem adekwatności teorii naukowych i stanowi istotny impuls do podjęcia dalszych badań ukierunkowanych na rozwiązanie nowego, szczególnego problemu.

Dlatego tematem przewodnim Krakowskiej Konferencji Kognitywistycznej postanowiliśmy uczynić w tym roku anomalie – rozumiane tak, jak widzą i definiują je rozmaite „nauki kognitywne”.

Zapraszamy więc doktorantów i młodych naukowców, jak również studentów – filozofów, psychologów, neurologów, językoznawców, informatyków i przedstawicieli innych dyscyplin zajmujących się problematyką ludzkiego poznania – do nadsyłania propozycji referatów i do udziału w samej konferencji.

Zgłoszenia referatów (wraz z pełnym tekstem wystąpienia liczącym od 7 do 12 stron) będą przyjmowane do końca stycznia 2010 za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie internetowej konferencji.

UWAGATERMIN NADSYŁANIA REFERATÓW ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 14 LUTEGO 2010.

Do 22 marca 2010 autorzy otrzymają informację o przyjęciu lub odrzuceniu referatów wraz z dwoma recenzjami członków komitetu naukowego. Prace powinny być napisane tak, by były zrozumiałe i wartościowe dla recenzentów z różnych dziedzin naukowych. Referaty przyjęte do wygłoszenia na konferencji zostaną również opublikowane w czwartym tomie „Rocznika Kognitywistycznego”.

Szczegółowe informacje dotyczące formatowania artykułu znajdują się w dziale Publikacja.

Opłatę konferencyjną należy uiścić do 14 kwietnia na konto (UWAGAsłuchacze mogą wnosić opłatę na konto do 30 kwietnia):

09 1160 2202 0000 0000 4973 7004

Bank Millenium
Fundacja Studentów i Absolwentów UJ “Bratniak”
ul. Piastowska 47
30-067 Kraków

Koniecznie z dopiskiem “IV KKK

Opłata konferencyjna wynosi 65 zł i jest obowiązkowa dla referentów. Obejmuje ona udział w konferencji, materiały konferencyjne (w tym egzemplarz pokonferencyjnej publikacji) oraz trzy obiady. Również słuchacze konferencji mogą uiścić tę opłatę, aby otrzymać wszystkie materiały oraz obiady. Poza tym udział w konferencji jest bezpłatny.