Różnice w odbiorze świata poprzez zmysły. Niewidomi i synesteci.

Mróz, E., Rząsa, J.
Rocznik Kognitywistyczny V / 2011
DOI: 10.4467/20843895RK.12.017.0421

Streszczenie

Praca opisuje rolę zmysłów w poznawaniu świata na przykładzie osób niewidomych oraz synestetów. Przedstawia znaczenie poszczególnych zmysłów (wzroku, słuchu, dotyku, węchu, smaku) w tworzeniu przez ludzi obrazu swojego otoczenia. Szczególnie skupiono się na odczuciach osób niewidomych i zwiększonej w ich przypadku roli bodźców pozawzrokowych oraz wynikających z tego powodu różnic pomiędzy odbiorem świata przez widzących i niewidzących oraz różnicach w sposobach nauczania. W drugiej części pracy przedstawiono zjawisko synestezji, jego wpływ na odbiór rzeczywistości i zdolności artystyczne oraz znaczenie tej cechy w procesie dydaktycznym.

Słowa kluczowe

specjalne potrzeby edukacyjne, synestezja, niewidomi