Czy działania opierają się na reprezentacjach? Kognitywistyka a praktyka

Płotka, W.
Rocznik Kognitywistyczny V / 2011
DOI: 10.4467/20843895RK.12.019.0423

Streszczenie

Artykuł, nawiązując do obliczeniowej teorii myślenia oraz Fodora Reprezentacyjnej Teorii Umysłu, przedstawia tezę, że obie teorie opierają się na założeniu rozumienia działania jako procesu zdefiniowanego przez skończony zbiór reguł. Autor podaje w wątpliwość to założenie i zarysowuje alternatywne ujęcie działania, które w kognitywistyce uzasadnia potrzebę budowania koneksjonistycznych modeli sieci neuronowych oraz prowadzi do przyjęcia hipotez na temat rozszerzonego, ucieleśnionego i zakorzenionego umysłu.

Słowa kluczowe

reprezentacje mentalne, język myśli, kognitywizm, Fodor, Dreyfus