Słowosieć jako narzędzie wspomagające pracę tłumacza

Dziob, A., Łazarewicz, P.
Rocznik Kognitywistyczny V / 2011
DOI: 10.4467/20843895RK.12.004.0408

Streszczenie

Artykuł ma na celu ukazanie przydatności Słowosieci w pracy tłumacza, a dokładniej – podczas tłumaczenia manualnego, wspomaganego komputerowo. Ze względu na wymogi dotyczące objętości tekstu autorki ograniczą się do omówienia tłumaczeń z języka polskiego na obcy, dokonywanych przez native speakera języka obcego, który zna język i kulturę polską w stopniu zaawansowanym. Tekst składa się z trzech podrozdziałów. Pierwsze dwa poruszają zagadnienia metodologiczne: w pierwszym omówiona zostanie struktura Słowosieci, w drugim – istota przekładu jako struktury językowej. Trzeci rozdział prezentuje możliwości wykorzystania Słowosieci przy rozwiązywaniu problemów z zakresu leksyki, mogących wyniknąć w trakcie tłumaczenia.

Słowa kluczowe

Słowosieć, przekład, tłumaczenie wspomagane komputerowo, przetwarzanie języka naturalnego, lingwistyka komputerowa